Pogoji uporabe

Nahajate se na spletnem portalu www.vovkoshop.si. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, pazljivo preberite te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal www.vovkoshop.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal www.vovkoshop.si


 

Spreminjanje pogojev uporabe

Družba VOVKO d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala www.vovkoshop.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev uporabe

Portal www.vovkoshop.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala www.vovkoshop.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo določenih storitev na portalu www.vovkoshop.si morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Družba VOVKO d.o.o. se obvezuje, da bo za vaše osebne podatke skrbela in jih uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti. Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti družbo VOVKO d.o.o.. Družba VOVKO d.o.o. ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala www.vovkoshop.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala www.vovkoshop.si ne smete uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali družbi VOVKO d.o.o. Ravno tako ne smete ovirati uporabe kateremu koli drugemu uporabniku portala www.vovkoshop.si. Ne smete si poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala www.vovkoshop.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Ne smete si pridobiti ali poizkušati si pridobiti kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala in izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, morate prijavo o tej napaki podati na naslovu info@vovko.si.

Povratne informacije in predlogi

Družba VOVKO d.o.o. podpira vaše prostovoljno posredovanje povratnih informacij in predlogov o portalu www.vovkoshop.si, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjenih vam in drugim uporabnikom. Kadar posredujete povratne informacije in predloge družbi VOVKO d.o.o. predajate polne pravice do uporabe le-teh, brez kakršnih koli omejitev. Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom www.vovkoshop.si družbi VOVKO d.o.o. jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij. Z oddajo tega materiala in informacij družbi VOVKO d.o.o. in njegovim povezanim podjetjem dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov; Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabila družba VOVKO d.o.o., ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Družba VOVKO d.o.o. ni obvezana objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite. Te določbe ne veljajo za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve portala www.vovkoshop.si, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev portala. Za določila, pogoje in za dodatne informacije o delovanju portala www.vovkoshop.si si preberite tudi izjavo zasebnost in varnost.

Uporaba vsebine spletnega portala

Vsa vsebina in programska oprema, ki sta (če sta) na voljo za ogled in/ali prenos s spletnih strani, ki so del portala www.vovkoshop.si (v nadaljevanju “programske opreme”), sta v lasti in avtorsko zaščiteno delo družbe VOVKO d.o.o. ali njenih dobaviteljev. Vaša uporaba programske opreme je vezana na pogoje licenčne pogodbe (če ta obstaja), ki je vključena ali priložena programski opremi (v nadaljevanju “licenčna pogodba”). Programske opreme ne smete namestiti ali je uporabljati, če prej ne sprejmete pogojev licenčne pogodbe, ki je bodisi vključena ali priložena programski opremi bodisi dostopna na kakšen drug način ali prek drugega medija. Za vso programsko opremo, ki ne vključuje licenčne pogodbe, vam družba VOVKO d.o.o. podeljuje osebno, neprenosljivo licenco za uporabo programske opreme za ogledovanje in siceršnjo uporabo storitev portala www.vovkoshop.si v skladu s pogoji uporabe in za noben drug namen, pod pogojem, da ne spreminjate avtorskih pravic in drugih lastniških opomb. Vsa programska oprema je last družbe VOVKO d.o.o. ali njenih dobaviteljev in je zaščitena z avtorskimi pravicami in ustreznimi določbami mednarodnega prava. Kakršno koli razmnoževanje ali distribucija programske opreme je strogo prepovedano z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Kršitelji so za svoja dejanja civilno in kazensko odgovorni. Brez omejevanja prej navedenega je kopiranje ali razmnoževanje programske opreme na kateri koli drug strežnik ali mesto za nadaljnje razmnoževanje ali distribucijo strogo prepovedano. Programska oprema ima garancijo, če sploh, samo v skladu s pogoji licenčne pogodbe. S tem potrjujete, da so programska oprema in pripadajoča dokumentacija ali tehnične informacije predmet ustreznih izvoznih nadzornih zakonov in predpisov Slovenije. Strinjate se, da ne boste izvažali ali ponovno izvažali programske opreme neposredno ali posredno v katero koli državo, ki je predmet izvozne omejitve Slovenije.

Omejitev odgovornosti

Družba VOVKO d.o.o. ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala www.vovkoshop.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. Družba VOVKO d.o.o. in/ali njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom. Družba VOVKO d.o.o. in/ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala www.vovkoshop.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu www.vovkoshop.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bila družba VOVKO d.o.o. ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom portala www.vovkoshop.si, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala www.vovkoshop.si ne uporabljate več.

Uporabniška podpora

Družba VOVKO d.o.o. ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve portala www.vovkoshop.si na samem portalu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete preko naslova info@vovko.si.

Splošne določbe

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom www.vovkoshop.si za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pri tem potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisa Kupido ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in družbo VOVKO d.o.o.. Družba VOVKO d.o.o. lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice družbe VOVKO d.o.o., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo portala www.vovkoshop.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri družbi VOVKO d.o.o., ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja portala www.vovkoshop.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen. Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in družbo VOVKO d.o.o. glede na storitve portala www.vovkoshop.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe (elektronske, ustne ali pisne) med vami in družbo VOVKO d.o.o. glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Ljubljana, 1.1.2015


VOVKO d.o.o.
Setnikarjeva 1, 1000 Ljubljana
www.vovko.si

Nakup v naši spletni trgovini je popolnoma varen in se v ničemer ne razlikuje od nakupa v naših varnostnih trgovinah. Ob nakupu v naši spletni trgovini ste upravičeni do enakih pogojev zamenjave izdelkov in/ali vračila kupnine kot veljajo v naših varnostnih trgovinah. Vaše pravice v vlogi kupca so skladne z veljavno zakonodajo in v ničemer ne odstopajo od zakonskih določil, ki veljajo za tovrstne izdelke.

Izdelke, kupljene v naši spletni trgovini lahko plačate na več načinov. Ponujamo naslednje načine plačila:

 • Plačilo preko bančnega računa (znesek nakupa poravnate z neposrednim nakazilom na enega izmed naših transakcijskih računov)
 • Plačilo po povzetju (znesek nakupa poravnate ob dostavi kupljenega izdelka na vaš izbrani naslov)
 • Plačilo preko sistema PayPal (znesek nakupa hitro, varno in enostavno poravnate z uporabo plačilnega sistema PayPal)

Poleg naštetih načinov plačila za nekatere izdelke ponujamo tudi možnost nakupa na obroke. Nakup na obroke je mogoč za naslednje izdelke:

 • Protivlomna vrata za hiše in stanovanja
 • Garažna vrata
 • Sefi in trezorji višjega cenovnega razreda
 • Izdelava nekaterih sistemov zaklepanja

Za več informacij se obrnite na naše svetovalce na brezplačni številki 080 3009 ali pa nam pišite na e-poštni naslov info@vovko.si.

Hiter in kakovosten servis

V primeru, da ste izdelek že izbrali, niste pa ga še kupili, nas pokličite in naš serviser bo prišel k vam na dom, s seboj prinesel želeni izdelek in ga montiral. Tako boste imeli izdelek nameščen, poleg tega pa vam bo prihranjena pot v trgovino.

Zakaj izbrati naše servis?

 • Hitra odzivnost in takojšnja rešitev.
 • Svetovanje, zamenjava in vgradnja okovja za vrata.
  Od montaže ključavnic, vratnih cilindrov, sistemov zaklepanja,
  samozapiral do kljuk za vrata in okna.
 • Strokovnost in tehnično zahtevno znanje naših strokovnjakov.
 • Garancija na vgradnjo in servis naših artiklov.

Pokličite našo servisno službo na tel: 01 423 60 15.

 

Pri nakupu sefa je potrebno upoštevati vodilo, kakovostnejši je sef, več in boljšo protivlomno zaščito ponuja. Trezorji nižjega cenovnega razreda (cca. 300 eur) imajo običajno enojno steno, manj zatičev, ki so ponavadi le na eni strani vrat trezorja ter imajo manj kakovostno ključavnico.

Trezorji višjega cenovnega razreda (nad 500 eur) so sestavljeni iz dvojne ali trojne stene, več in močnejših varnostnih zatičev, posebne notranje manganove plošče, ki ščiti ključavnico in preprečuje vrtanje le te, vgrajeno zaščito proti rezanju s kotno brusilko in z gorilnikom.

Dolgo časa je prevladovalo mnenje, da je mehanska ključavnica bolj zanesljiva od elektronske. Pri zaklepanju s ključem je nevarnost, da ključ vlomilec najde, zato bi bilo priporočljivo, da ima ključ oseba vedno pri roki. Temu se izognemo z elektronsko ključavnico nemškega proizvajalca Burg Wachter, ki je po naših izkušnjah zelo zanesljiva in enostavna za uporabo. Baterijo ob normalni uporabi zdržijo tudi do 2 leti in se jih vedno menjava z zunanje strani. Pri tem vse vstopne kode ostanejo shranjene.

Naprednejše tipkovnice (predvsem za poslovne uporabnike) omogočajo dodeljevanje pooblastil različnim poslovnim uporabnikom, nastavitev časovnih oken ter pregled zadnjih 1000 vstopov.

 

Manjše število ključev in kontrola dostopa sta le dva razloga da se odločite za enega od sistemov zaklepanja doma in v poslovnih prostorih. Namesto šopa ključev imate le enega, ki odpre vsa vrata v sistemu zaklepanja.

Ključ v sistemu vsebuje patentiran zaščiten profil in varnostno kartico, kar pomeni onemogočanje ponarejanja ključev. V vrata, ki jih želite odpreti z istim ključem, vam namestimo identične cilindrične vložke, kar omogoča sistem istega ključa. To pomeni, da z enim ključem sedaj lahko odprete glavna vhodna vrata, stranski vhod, garažo, klet in ostala vrata. Prav tako lahko z enakim cilindričnim vložkom opremite tudi vikend in druge stanovanjske enote.

Vlom skozi okna je mogoč z razbitjem stekla ali z lomom okovja v okvirju okna. Steklo je mogoče zaščititi s protivlomno folijo, ki otežuje vlom skozi okno, saj je tako potrebna večja sila za razbitje stekla. Razdrobljeni koščki stekla ostanejo pritrjeni na foliji, trganje in rezanje folije pa otežujejo debelina folije in nanos kovinskih oksidov.

Okvir okna lahko zaščitimo z montažo dodatnih jeklenih ključavnic “Win Protect”, ki s svojo jekleno sestavo dodatno varujejo okno. V ponudbi so tudi Win Protect ključavnice, ki hkrati omogočajo odpiranje okna na nagib in okenske kljuke s ključavnico. Optimalno varnost dosežemo z namestitvijo več varnostnih elementov hkrati.

V tem primeru je najbolj varno, da se sef vgradi v zid, vendar si mora stranka sama poiskati zidarja. Če si želi stranka izogniti zidarskim delom, ji priporočamo nakup pohištvenega trezorja ki ga je prav tako mogoče privijačiti z notranje strani v tla ali v zid. Sef brezplačno pošljemo po pošti, montaža trezorja na naslovu stranke znese približno 10 procentov cene trezorja.

Dobra protivlomna vrata so sestavljena iz jeklene osnove konstrukcije, obloge pa so lesene in se lahko oblikujejo po želji kupca. Kvalitetna jeklena konstrukcija zagotavlja visoko stopnjo varnosti. Izdelana je s pomočjo visokotehnoloških procesov, kot so robotsko varjenje in laserska meritev odstopanj. Protivlomna vrata morajo imeti vse potrebne certifikate in biti skladna z normativi vsaj 3. varnostnega razreda (višji razred predstavlja večjo varnost), kar pomeni, da jih ni mogoče vlomiti z običajnimi orodji ampak so potrebne posebne metode. Lesene obloge poskrbijo za lepši izgled in bolj domač občutek v stanovanju. Dobri ponudniki protivlomnih vrat imajo na voljo več lesenih oblog in barv, lahko pa se naroči tudi obloge po meri. Novejši modeli protivlomnih vrat na notranji strani nimajo več vidne obrobe krila, kar še poveča estetsko vrednost vrat. Protivlomna vrata morajo prav tako nuditi ustrezno zvočno in toplotno izolacijo. Znano je, da je sprejemljiva toplotna prevodnost okoli 1,6W/m2K, zvočna izolacija pa naj bi poskrbela za zmanjšanje hrupa za vsaj 40dB, vrhunski modeli protivlomnih vrat pa dosegajo zvočno izolativnost do 44dB. Seveda morajo imeti vsaka kvalitetna protivlomna vrata tudi certifikate, ki dokazujejo, da dosegajo omenjene vrednosti.

Protivlomna vrata v osnovi niso protipožarna, po naročilu pa se jih lahko opremi z dodatno zaščito proti požaru. Taka vrata morajo imeti pridobljen certifikat o protipožarnosti, na podlagi katerega se lahko vgradijo v objekte, ki zahtevajo protipožarna vrata.

V kvalitetnih protivlomnih vratih je vgrajena posebna večtočkovna ključavnica, izdelana posebej za ta namen. Ključavnica omogoča hkratno zaklepanje vseh zatičev, na zunanji strani je varovana pred vrtanjem in lomljenjem cilindričnega vložka, ob poskusu vloma pa se aktivira blokada, ki sproži vse zatiče in tako prepreči vlom.

Protivlomna vrata se običajno vgradijo po suhomontažnem postopku, ki je podoben pri stanovanjskih in hišnih vratih, kljub temu da se sama vrata med seboj precej razlikujejo. V primeru, da je obstoječ podboj kovinski in zabetoniran ga je nesmiselno in nesmotrno odstranjevati, zato se nov podboj vrat privijači nanj. Tako so vrata trdno pritrjena in vpeta v zid ter jih vlomilci ne morejo sneti. Novih vrat se običajno ne vari na star podboj, saj varjenje traja veliko dlje in je umazan postopek, po katerem ostane precej nesnage, predvsem pa moteč vonj, ki se lahko zažre v pohištvo in se ga še lep čas ne znebite.

 

Kupci se najpogosteje odločajo za zgoraj navedene rešitve. Pri izbiri jih največkrat vodi varnost, ki jo naša vrata zagotavljajo, v kombinaciji z odličnimi izolativnimi lastnostmi. Velikokrat pa pretehta tudi estetski vidik, saj je kupcem zelo pomemben eleganten dizajn. V zadnjem času pa je vse bolj pomembna cena. Razmeram na trgu smo se uspešno prilagodili, tako da ponujamo protivlomna vrata z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.

Na voljo imamo več rešitev. Kupcem v stanovanjskih blokih ponujamo protivlomna vrata iz serije Platinum, to so vrhunska vrata, ki na slovenskem tržišču nimajo konkurence. Pridobila so vse ustrezne certifikate ter oznako CE, ki zagotavlja skladnost v kakovosti. Vrata iz serije Platinum imajo edinstveno troslojno izolacijo, ki zagotavlja neprekosljive izolativne lastnosti. Sestavljena so z uporabo najbolj napredne tehnologije, imajo močnejšo konstrukcijo in več mest zaklepa, vratno krilo pa nima vidne obrobe, kar znatno izboljša estetiko vrat. Klasično kukalo smo zamenjali s širokokotnim digitalnim kukalom, ki poskrbi za jasen in neoviran pregled nad dogajanjem pred vrati.

Kupcem v stanovanjskih hišah pa so na voljo protivlomna vrata proizvajalca Silvelox, ki zagotavljajo isto stopnjo varnosti kot protivloma vrata za stanovanja, le da so zasnovana posebej za hiše, omogočajo možnost nadsvetlobe in obsvetlobe, vse skupaj pa poskrbi za res estetski izgled s kakovostnim italijanskim dizajnom. Na voljo vam je široka izbira lesenih oblog in barv, lahko pa se odločite tudi za izdelavo dizajna in dimenzij oblog po naročilu. Obloge so izdelane iz naravnega lesa, ki je odporen na zunanje vplive. Vrata imajo možnost vgradnje motorizirane ključavnice ter drugih elektronskih elementov, kar omogoča npr. avtomatsko odpiranje, uporabo čitalca prstnih odtisov, po naročilu pa tudi odpiranje na daljavo, itd. Vrata lahko tudi prilagodimo tako da ustrezajo in izpolnjujejo vse zahteve glede skladnosti z ostalimi elementi objekta, kar je posebej pomembno za stare meščanske hiše in pa objekte pod spomeniškim varstvom.

Varnost doma pa lahko še povečate z vgradnjo protivlomnih garažnih vrat Silvelox, ki jih odlikujejo enake lastnosti kot vrata za hiše. Protivlomna garažna vrata Overlap so s svojo obliko in sekcijskim načinom odpiranja ena najbolj naprednih rešitev na trgu. Garažna vrata se lahko po izgledu ujemajo z vhodnimi vrati in so tako del stilske podobe vašega doma.

V podjetju Vovko že od vsega začetka dajemo velik poudarek na svetovanju in vgradnji našim kupcem.

Od nasveta do montaže!

Za naše stranke prevzamemo skrb za celotno delo od trenutka ko z neko željo stopi v našo poslovalnico pa do dokončne vgradnje najbolj primernega izdelka, kar vam prihrani čas in denar, saj vam ni potrebno iskati več različnih izvajalcev.

Naši strokovnjaki vam bodo na podlagi dolgoletnih izkušenj znali pravilno svetovati in vam pomagati izbrati optimalno rešitev za vas. Na ta način se boste izognili številnim težavam, ki lahko nastopijo ob prenagljenem nakupu.

Programi izdelkov, kjer nudimo strokovno montažo:

V primeru, da ste izdelek že izbrali, niste pa ga še kupili, nas pokličite in naš serviser bo prišel k vam na dom, s seboj prinesel želeni izdelek in ga montiral. Tako boste imeli izdelek nameščen, poleg tega pa vam bo prihranjena pot v trgovino.

Zakaj izbrati naše servis?

 • Hitra odzivnost in takojšnja rešitev.
 • Svetovanje, zamenjava in vgradnja okovja za vrata.
  Od montaže ključavnic, vratnih cilindrov, sistemov zaklepanja,
  samozapiral do kljuk za vrata in okna.
 • Strokovnost in tehnično zahtevno znanje naših strokovnjakov.
 • Garancija na vgradnjo in servis naših artiklov.

Pokličite našo servisno službo na tel: 01 423 60 15.